Eşit Ağırlık Alanı Bölümleri

YGS ve LYS’ye girmiş olan veya bu önümüzde ki yıl girecek olan öğrenciler için hazırladığımız bu konu içerisinde Eşit Ağırlık Alanında bulunan öğrencilerin, bir diğer anlamıyla TM alanında bulunan öğrencilerin girebilecekleri bölümler için güzel bir yazı hazırladık. Aşağıda bulunan bölümler; Eşit ağırlık (TM) alanı bölümleridir.

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ (TM–2)

Bu programın amacı; kişi, aile ve kurumların yerel, ulusal, evrensel düzeyde tatminkâr bir yaşam kalitesinin temelfonksiyonları olan ekonomik, psikososyal, fiziksel refahınısağlamaya ve yükseltmeye yönelik eğitim, araştırma veyayın yapmaktır. Mezunlar, aile yapısı, aile değerleri, aile ilişkileri, ailesağlığı, aile kararları, ailede para, zaman, enerji vb. insansalve materyal kaynakların kullanımı, beslenme ile ilgili araştırmalar yapar, projeler geliştirir.

 

ANTROPOLOJİ (TM–3)

Mezunlar, uzmanlaştıkları dallara göre, MTA, Tabiat Tarihi Müzesi ve diğer müzelerin doğa tarihi bölümlerinde; Orman,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli FolklorEnstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilirler. Ayrıca orduda giysive araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araçve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısınauygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler.

 

ARKEOLOJİ (TM–3)

Üniversitelerde öğretim görevlisi ya da araştırmacı olarak, Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitlimüze kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluşları, özelmüzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik AramaEnstitüsü’nde çalışırlar. Ayrıca sanat galerilerinde yönetici,uzman ve araştırmacı olarak da görev alabilirler.

 

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (TM–2) / ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ (TM–2)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü, uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi, faktörleri konusunda, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak,uluslararası ilişkiler sisteminde yer alan olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kurumları tanıtmak; uluslararası sistemi barışçıl ve insancıl yöndeşekillendirmek ve AB’nin yapısı, işleyişi ve yönelimleri konularında eleman yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırmayapan bir bölümdür.

 

BANKACILIK (TM–1) / BANKACILIK (YGS–6) / BANKACILIK VE FİNANS (TM–1) / BANKACILIK VE FİNANS (YGS–6) / BANKACILIK VE FİNANSMAN (YGS–6)

En uygun şartlarda mali kaynak bulma, yurt içi ve yurtdışı tasarruf kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirebilmek için uygun projelere yönlendirme gibi faaliyetlerde bulunulur.Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektördeki bankalarile finans kurumlarında, borsa aracı kurumlarında çalışabilirler. Elde edilen kazanç, çalışılan kuruma ve yeteneğe göredeğişmektedir.

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK (YGS–6)

Bu bölüm mezunları, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri,Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçükve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında faaliyette bulunur.

 

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ (TM–1) / TEKNOLOJİ VE BELGE YÖNETİMİ (TM–1)

Kamu ve Özel sektör kuruluşlarının bilgi merkezi ya daarşiv bölümlerinde, kütüphanelerde, gazetelerde, özel yayı-nevlerinde çalışılabilir. Bilgi merkezine gelen belge, kitap vemalzemenin; tarih, konu ve ilgili olduğu birim ya da kuruluş-lara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi ve bilgilerinhizmete hazır halde tutulması gibi işler yapılır.

 

BİLİM TARİHİ (TM–2)

Bilim Tarihi mezunları programını bitirenler “Bilim Tarihçisi” unvanı ile göreve alırlar. Bilim tarihçisi çeşitli dallardabilimsel bilginin nasıl eski dönemlerden günümüze kadar gelen bilimsel metinleri değerlendirerek, yapılan çalışmaların bilimin gelişmesine katkısını değerlendirir.Bilim tarihi mezunları üniversitelerde, bilim ve kültürkurumlarında (vakıflar, basın – yayın kuruluşları vb.) araştı-rıcı olarak görev alabilirler ortaöğretim kurumlarında bilimtarihi dersini okutabilirler.

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (TM–1)

Mezunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nınyurt içi ve yurt dışı birimlerinde, sosyal güvenlik kurumlarında (SGK) müfettiş veya uzman olarak çalışabilirler. Kamuve özel sektöre ait işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyalişler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık yapabilirler.Özel sigorta şirketlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumu baştaolmak üzere, istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca İktisat, İşletme ve Kamu Yö-netimi mezunlarının çalışabilecekleri dallarda da görevalabilirler. Özel sektörde ilerleme ve kazanç durumu, kişiselyeteneğe ve yabancı dil bilgisine göre değişmektedir.

 

ÇOCUK GELİŞİMİ (TM–3) / ÇOCUK GELİŞİMİ (YGS–5)

Sağlık Bakanlığı ve MEB’e bağlı yuva ve kreşlerdeçocuk gelişimi elemanı, hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini sağlayan yardımcı hastane elemanı; çocuk hastanesi ve ana – çocuk sağlığı merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesindedanışman, televizyon ve radyo çocuk programları yapımcısı, çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitlehaberleşme danışmanı olarak çalışabilirler.

 

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ (TM–1) / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (YGS–6)

Mezunlar, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde, işletmenin sahip olduğu para, malzeme ve insan gü-cünün en verimli şekilde kullanılması için işletme planlarınınhazırlanması, çalışmaların denetlenmesi ve işletmeye bağlıolmayan gemi, yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunun sağlanması gibi işler yaparlar.Ulaştırma Bakanlığı’na veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemi ve limanlarda, deniz acenteleri ve sigortaşirketlerinde görev alabilirler.

 

EKONOMETRİ (TM–1)

 

Ekonometristler iktisat mezunlarının çalışabileceği tümalanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler.Ayrıca, aldıkları eğitim daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için, çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarınınaraştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararasıiktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmacı olarak çalışabilirler. Ekonometristler, iktisat bilimininelde ettiği bilgileri anlamlı sayısal verilere dönüştürerek, toplumun bu bilgilerden doğrudan doğruya yararlanabilmesiiçin çalışırlar.İktisat ve işletme bölümü mezunlarının çalışabileceğitüm alanlarda çalışabilecekleri için iş alanı geniştir. Ancakbu alanların uygulama birimlerde görev alacaklardır.

 

EKONOMİ (TM–1) / EKONOMİ VE FİNANS (TM–1)

Mezunlar, ulusal ve uluslararası şirketlerde, bankacılıkve finans sektöründe, Hazine, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarındave sivil toplum kuruluşlarında yönetici, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.

 

EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ (YGS-5)

Proğramda eğitim gören öğrenciler; ilgili söktörde elSanatları, Takı, Nakış, Deri, Yapma çicek ve çicek düzenleme, Bebek ve oyuncak tasarımcısı olarak, Müşteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde, Kamu ve Özel Kurum veKuruluşlarda tasarımcı danışman olarak görev alabilirler.

 

FELSEFE (TM–3)

Mezunlar kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim,kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik unvanlar ile çalışma imkânı bulabilmektedir. Öğretmenlik sertifikası olanlar liselerde ya da dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedirler. Düşünce üretme vebunları yazılı olarak aktarma konusunda kendini geliştirenleryazar olarak basında görev alabilirler.

 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ (TM–3)

Felsefe Grubu Öğretmenleri resmi ve özel liselerde,dershanelerde öğretmen olarak görev yapabilirler.

 

GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME (YGS–6)

Mezunlar, bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirliği, planlama kuruluş-ları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa geliştirmeve yapı kuruluşları (şirketler, kooperatifler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkulfinansman, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) şirketleri,gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluş-ları, sigorta şirketleri, özelleştirme idaresi, vergi idaresi vemilli emlak genel müdürlüğü gibi kuruluşlarda iş bulma, istihdam ve kariyer imkânına sahiptirler.

 

GİRİŞİMCİLİK (TM-1)

Girişimcilik mezunlarından farklı üretim ve hizmet sektörlerinde yeni iş kurmalarını veya kurulmuş olan aile şirketlerini geliştirmeleri beklenmektedir.Bunun yanında kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde bulunmayı hedefleyen kurumsal ve köklü firmalarda (örneğinVestel ve Turkcell), bu firmaların girişimci ve yenilikçi çalışanihtiyaçlarını karşılamak amacıyla istihdam edilebilirler. Bir diğer istihdam alanı da yeni kurulmuş genç veküçük işletmeler olacaktır.

 

GRAFİK (TM-3) / GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIMI (TM-3) / GRAFİK TASARIM (TM-3) / GRAFİK TASARIM (YGS-5)

Grafik tasarımcıları, baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve basımcılıktasanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, TRT’de grafiktasarımcısı olarak çalışabilirler. Grafik tasarımcıların bağımsız çalışma olanakları da vardır.

 

GÜMRÜK İŞLETME (YGS–6)

Gümrük işletme mezunları gümrük komisyoncusu, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluş-larında ise memur olarak; Maliye ve Gümrük Bakanlığınabağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

 

HUKUK (TM–2)

Mezunlar, yaptıkları stajın konusuna göre genellikle‘Hakim’, ‘Savcı’ ve ‘Avukat’ unvanı ile çalışmaktadır. Bir kısmı da ‘Danışman’ olarak görev yapar. Avukat olmak isteyenler, bir yıllık staj süresinin yarısını mahkemelerde yarısınıda tecrübeli bir avukatın yanında geçirirler.

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (TM–1)

İç mimar unvanı alan mezunlar; mekân tasarımında ilkaraştırmalardan yapının bitimine kadar olan süreçte yer alırlar ve mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını belirlerler.Müşterinin ihtiyaçlarını, hedeflerini, yaşam tarzını ve güvenliği için gereken noktaları saptayarak, mekân, donatım vemobilyalarla ilgili uygun, işlevsel ve estetik değerlere sahiptasarımlar yaparlar. İç mimarlar, endüstride, mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Ayrıca, eski eserlerin korunması ve restore edilmesi çalışmaları da iç mimarların çalışmaalanlarındandır. İç mimarlar çalışmalarını tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında ise yapılardagerçekleştirirler.Kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda ve belediyelerde çalışabilirler. Özel kesimde isebüyük inşaat şirketlerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında görev alabilirler. Ayrıca serbest olarak kendi bürolarında da çalışabilirler.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI (TM-2)

İktisadi ve idari bilimler programı öğrencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra olanak sağlayan birprogramdır. TED üniversitesinde bulunan bu programdaEkonomi, İşletme ya da Uluslararası İlişkiler programlarından biri birinci sınıftan sonra tercih edilir.

 

İKTİSAT (TM–1)

İktisatçılar; kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda ham madde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı bi-çimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve hizmetintüketiciye ulaştırılması konusunda planlamalar yapmak için,üretim, planlama ve ticaret bölümlerinde; bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim vearaştırma kurumlarında, DPT’de uzman olarak; özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarakçalışabilirler. Bu kuruluşlarda veya akademik ortamlarda;mal veya hizmetin maliyetinin ve satıştan alınacak kârın hesaplanıp fiyatın belirlenmesi, iş piyasasındaki değişmeler iletoplumun çeşitli alanlardaki iş gücü ihtiyacının belirlenmesi;para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dış alım vedışsatıma etkilerinin incelenmesi, piyasa araştırmaları içinveri toplama yöntemlerinin geliştirilmesi, enflasyon, kâroranları, istihdam ve enerji maliyeti konularının incelenmesi;kamu politikalarının firmalar, bireyler ve toplum davranışlarına etkileri ile devletin piyasa ekonomisindeki rolü konusunda araştırmalar yapılması, piyasaların yapısı ve kaynakdağılımı, işsizliğin nedenleri verimlilik ve ekonomik büyümekonularında araştırma ve çalışma yapmak amacıyla görev alırlar.

 

İNSAN KAYNAKLARI (TM–1) / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (YGS–6)

İnsan Kaynakları Yöneticisi, İşletmenin çalışan sayısınıve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesineyardımcı olur, işletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar.

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

Programa, “Türkçe-Matematik” puanıyla alınan öğ-recilere, ikinci yılın sonunda ilgi alanları ve uzmanlaşmak istedikleri konular göre iki ayrı dal arasında seçim yapmaşansına sahiptir. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ve “Kültür,Sanat ve Toplum”. Işık Üniversitesi’nde dört fakülteden biri olan FenEdebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 2007 yılında açılan program, ülkemizde bu alandaki ilk ve tek lisans programıolma özelliği taşımaktadır. Günümüzde iş alanları ve meslekler arasındaki sınırlarortaya kalkmaya başlamış; her alanda çok yönlü bakış açısına ve entelektüel bilgi donanımına ihtiyaç doğmuştur.

 

İŞLETME (TM–1) / İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ (YGS–6) / İŞLETME EKONOMİ (TM–1)

İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde(fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğupara, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler. Bunun için planlama, örgütleme, yönetme ve denetlemegibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretiminartırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kurumaparasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını enekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü enverimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.

 

İŞLETME ENFORMATİĞİ (TM–1)

İşletme ve İktisat bölümü mezunlarının çalıştığı heralanda görev alabilirler. Çeşitli kamu kuruluşlarının ve özelkuruluşların bilgi sistemlerinin kurulması hizmetlerinde, donanım ve iletişim sistemlerinin pazarlanmasında kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin çözümünde görev alabilirler.İşletme iktisadı alanında bilgili, geniş kapsamlı enformatikve işletme enformatiği bilgisine sahip olan mezunların, oldukça iyi şartlarda iş bulma şansları yüksektir.

 

KAMU YÖNETİMİ (TM-2) / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (TM–2)

Kamu Yönetimi mezunları, başta İçişleri Bakanlığıolmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler. Devlet kademesinde iş imkânı sınırlıdır ve çeşitli sı-navlarda başarılı olmaya bağlıdır. Özel sektörde ise farklıyönetim kademelerinde görev alabilirler.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, kamu veözel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağıbulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, HazineMüsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üstdüzey yöneticisi olarak çalışabilirler.

 

KLASİK ARKEOLOJİ ( TM–3)

Üniversitelerde öğretim görevlisi ya da araştırmacı olarak, Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitlimüze kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluşları, özelmüzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalışırlar. Ayrıcasanat galerilerinde yönetici, uzman ve araştırmacı olarak dagörev alabilirler.

 

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (YGS–6) / KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YGS–6)

Mezunlar, otel veya konaklama tesisinin ve restoranpersonelinin yönetimi, otel muhasebe yönetimi, temizlik vesağlık işleri yönetimi, kat hizmetleri yönetimi, teknik yönetim ve mühendislik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesiiçin çalışırlar.Mezunlar, konaklama işletmelerinde ve otellerde çalı-şabilmektedir. Nitelikli eleman ihtiyacı olduğu için iş bulmaolanakları geniştir.

 

KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM–2)

Mezunların iş alanı geniştir. Görev yaptıkları kuruluşagöre, yaptıkları işler araştırma, değerlendirme, analiz, kararalma, anlaşmazlık analizi ve çözümünü içerir. Mezunların çalışma alanları Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış TicaretMüsteşarlıkları ve diğer devlet daireleri uluslararası örgütler,bankacılık sektörü, basın – yayın kuruluşları, araştırma vedanışmanlık şirketleri, stratejik araştırma enstitüleri ve siviltoplum örgütleridir.Mezunların özel sektörde iş bulma olanaklarının coğ-rafi bir sınırı yoktur. Aksine Türkiye dışında da iş bulma olanağı mevcuttur. Kamu sektöründeki iş olanakları ise büyük şehirler ve özellikle de Ankara ile sınırlıdır.

 

LOJİSTİK YÖNETİMİ (TM–1)

Mezunlar; tüm kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imkânına sahip olacaklardır. Gerek lojistik sektöründe hizmetsağlayıcı olarak faaliyet gösteren, gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda ve lojistik sektörünün gelişmesi ve yapılanmasıkonusunda faaliyet gösteren firmaların çeşitli kademelerindegörev alabileceklerdir.

 

MALİYE (TM – 1)

Mezunlar; Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştayve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektöründeğişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca muhasebe vemali müşavirlik büroları açabilirler. Mezunlar genellikle kamuve özel sektöre ait kuruluşlarda denetçi ve yönetici olarakçalışmaktadır. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi iş bulma açı-sından avantajdır.

 

MODA TASARIMI (TM-3) / MODA TASARIMI (YGS-5) / MODA VE TEKSTİL TASARIMI (TM-3) / TEKSTİL TASARIMI (TM-1) / TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ (YGS-6) / TEKSTİL VE MODA TASARIMI (YGS-6)

Mezunlar; Moda Tasarımcısı unvanı alırlar. Serbest tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, moda ve hazır giyimsektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgiliresmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumlarında da tasarımcı olarak çalışabilirler. Tekstil, konfeksiyonve moda ile ilgili firmalarda danışman veya uzman olarak dageniş iş olanaklarına sahiptirler.

 

MUHASEBE (YGS–6) / MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ (YGS–6) / MUHASEBE VE DENETİM (TM–1) / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİM (TM–1) / MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM (YGS–6) 

Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait ticari kuruluşlarda,muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde, finans kuruluşlarındagörev alabilirler. Çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumlu- durlar. Kendilerine ait muhasebe veya mali müşavirlik bürosuda açabilirler. Muhasebe mevzuatını iyi bilmek ve bilgisayarkullanmak iş bulma olanağını ve başarıyı artırır.

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (YGS–5)

Mezunlar, MEB’e bağlı Anadolu Kız Meslek ve KızMeslek Liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okulöncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler. Olanakları elverenler kendi iş yerlerini de açabilirler. Ülkemizde okul öncesieğitim öğretmenlerine gereksinim çok fazladır.

 

OTEL YÖNETİCİLİĞİ (YGS-6)

Mezunlar; otel, motel ve diğer konaklama tesislerinde,müşterilerin girş-çıkış işlemleri, kullanılan mekanların temizliği ve bakımı, mutfakların istenen şekilde hizmet verebilmesi, kalite ve fiyat yönünüden işletmeye uygunmalzemenin temini gibi alanlarda organizasyon sorumlusuolarak ayrıca; seyahat işletmelerinde yurt içi ve yurt dışı turların düzenlenmesi konularında çalışırlar.

 

ÖĞRETMENLİK PROĞRAMLARI (TM–2)

TED Üniversitesindeki Öğretmenlik Programları SınıfÖğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecelerini kapsar. Öğrencilerden programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diplomaprogramını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmekistenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleşecektir.

 

PAZARLAMA (TM–1) / PAZARLAMA (YGS–6)

Bütün kuruluşlarda, satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı olarak çalışabilirler.

 

PSİKOLOJİ (TM–3)

Psikologlar; hastane, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvaları ve kreşlerde, huzurevlerinde, cezaevlerinde, okullarda ve ıslah evlerinde, kitle iletişimi ile ilgilikurum ve kuruluşlarda, propaganda ve kamuoyu araştırmamerkezlerinde, reklam şirketlerinde çalışabilirler. Endüstrialanındaki çalışma oranı bu alanlara göre daha düşüktür.Son yıllarda özel işyeri açan psikologların sayısı da artmaktadır. Doyurucu bir iş bulunabilmesi için belli bir dalda uzmanlaşmak gerekmektedir. Felsefe ve Sosyoloji alanlarındayeterli eğitimi görerek öğretmenlik sertifikası almış olanlarFelsefe Grubu Öğretmeniolarak da görev alabilirler.

 

PREHİSTORYA (TM–3)

Prehistorya Anabilim Dalı, ülkemizde tarih öncesidönem arkeolojisi üzerinde uzmanlaşmış yalnızca iki akademik birimden biridir. Ülkemizin gerek duyduğu niteliklikadroların oluşturulması, çeşitli alanlarda uzmanların yetiş-tirilmesi ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek uzmanların yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.

 

PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ (TM–3)

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi programını bitirenler “Arkeolog” unvanı ile görev yaparlar. Arkeologlar “Teknik Eleman” sınıfından sayılmaktadır. Protohistorya veÖnasya Arkeolojisi mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TM–3)

Mezunlar, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında,halk eğitim merkezlerinde, çocuk yuvalarında görev alabilmektedirler. İşletmelerin insan kaynakları ve eğitim servislerinde çalışabilecekleri gibi özel rehberlik danışman bürolarıya da anaokulu açarak da hizmet verebilirler.

 

REKREASYON (YGS–5)

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı;rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genelkültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikteelemanlar yetiştirmektir.

 

SAĞLIK İDARESİ (TM–1) / SAĞLIK YÖNETİMİ (TM–1) / SAĞLIK YÖNETİMİ (YGS-6)

Mezunlar, Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanı ile kuruluşundaki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanması, bütçe hazırlanması, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanması konularında çalışmalar yapar.Ayrıca, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar.Sağlık yöneticileri, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin yönetim birimlerinde görev alabilirler. Sağlık yöneticiliği, ülkemizde yeni tanınan ve ihtiyaç duyulan bir meslektir.

 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (TM–1) / SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ (YGS-6)

Sağlık kurumları işletmecileri, kamu, üniversite, vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlıkaraştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarınındaha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkânını artırmaktadır.

 

EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR (TM–2) / SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI (TM–3)

Bu bölümlerde mezunlar, uluslararası kuruluşlarda,sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda, bürokratik görevlerde(diplomasi, Hazine, DPT, Başbakanlığa bağlı kuruluşlar), medya kuruluşlarında çeşitli görevlerde; bankacılık ve sigortacılık sektöründe yöneticilik görevlerinde çalışabileceklerdir. Kültürel Etütler programı mezunları, medya,reklamcılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları, sivil toplum kuruluşları, siyaset, diplomasi, kamu yönetimi, sanat ve edebiyat eleştirmenliği gibi alanlarda çalışabilirler.

 

SERAMİK

Seramik Endüstrisinde dekoratif el torna ürünleri ilealçı kalıp döküm ünitelerinde, özel ve tüzel sanat atölyelerinde; serbest seramek sanatçısı, iç ve dış mimari duvar uygulamaları alanlarında uygulamacı, eğitim sertifikası alanlarise Milli Eğitim Bakanlığına orta öğretim kurmlarında sanateğitimcisi olarak görev alabilmektedir.

 

SERMAYE PİYASASI (YGS–6) / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME(YGS–6)

Mezunlar, bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı,portföy yöneticisi olarak görev yapabilecekleri gibi, kendilerine ait danışmanlık şirketi kurarak da çalışabilirler. Bualanda yetişmiş nitelikli eleman sayısı yeterli olmadığı için işbulma olanakları geniştir.

 

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ (TM-1) / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ (YGS–6)

Mezunlar, ulaşım hizmetlerinin mükemmel ve güvenlibir şekilde yürütülmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yaparlar.Turizme bağlı olarak, seyahat işletmeciliği de hızla gelişmektedir. Bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğu için iş olanakları geniştir.

 

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ (YGS–5)

Profesyonel turist rehberi olarak çalışılabilmesi için zorunlu stajın başarıylatamamlanması, yapılacak sınavdan geçer not alınması veTurizm Bakanlığı tarafından verilen kokarda sahip olunmasıgerekmektedir.

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (TM–2)

İlköğretimin ilk beş yılında öğrencilere toplumsal ya-şamda gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumları kazandı-racak öğretmenler yetiştirilir.

 

SİGORTACILIK (YGS–6) / SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ (TM–1) / SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ (YGS-6)

Mezunların iş bulma olanağı geniştir. Sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarında çeşitli kademelerde

görev alabilirler.

 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (TM-1) / SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6)

Mezunlar, Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi unvanı ilehavalimanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıklaseyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. Çalıştıkları işletmedepara, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlarlar. Uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından kapasitelerine uygun olan veya olmayan uçak,yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlarlar.

 

SİYASET BİLİMİ (TM–2)

Mezunlar, başta İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmaküzere, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde,sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde,medyada ve uluslararası örgütlerde üst düzey yöneticiliğeyükselebilecek konumda görev alabilirler.

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ (YGS–5)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşrateşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmetbirimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşraörgütlerinde yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak,özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, “SağlıklıYaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerinorganizasyon ve uygulamalarında, beş yüzden fazla işçi vememur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yö-netimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarındave ayrıca ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları, düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere görev alabilirler.

 

SOSYAL HİZMET (TM–3) / SOSYAL HİZMET (YGS–5)

Mezunlar, görev aldıkları kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Sosyal Çalışmacı “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı ile, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunlarıntoplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlararacılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar.

 

SOSYOLOJİ (TM–3)

Sosyologlar bazı kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının ilgili birimlerinde, araştırma şirketlerinde ve yayınkuruluşlarında çalışabilmektedirler. Ancak alanlarıyla ilgiligörevlendirilen eleman sayısı çok fazla olmadığı için işbulma olanakları sınırlıdır. Felsefe ve psikoloji alanında dayeterli eğitimi gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıklarıtakdirde orta dereceli okullarda Felsefe Grubu Öğretmeniolarak da görev yapabilirler. Ancak bu branşta öğretmen gereksinimi fazla olmadığı için, öğretmen olarak çalışma olanakları da sınırlıdır.

 

TAKI TASARIMI (TM–3) / TAKI TASARIMI (YGS-5)

Kuyumculuk sektöründe, seri üretim yapan fabrikalarda, Tasarım ünitesinde, üretim atölyelerinde görev alabildikleri gibi kendi adlarına da özel iş yeri açabilirler.

 

TAPU KADASTRO (YGS-6)

Tapu kadastro mezunları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, TEK, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita,parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde kolaylıkla iş bulma olanaklarına sahiptirler.

 

TARIM EKONOMİSİ (TM–1)

Tarım ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenir. Bu bakımdan gerekli kriterleri yerine getiren mezunlar; DSİ Genel Müdürlüğünde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, Türkiye Kalkınma Vakfında ve özel proje hazırlamabürolarında görev alabilirler. Bu alanda iyi yetişmiş elemanlara her zaman ihtiyaç duyulacaktır

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TM–1) / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YGS–6)

Mezunlar; otel, motel gibi konaklama işletmelerinde,seyahat işletmelerinde, Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, sayıları hızla artan golf, tenis,sağlıklı yaşam ve boş zamanları değerlendirme kulüpleri,hastaneler, yurt ve yiyecek hizmeti veren büyük kuruluşlar,hava yolları, huzur evleri ve turizm finansmanıyla uğraşankuruluşlar da turizm işletmecilerinin çalışabileceği alanlardır. İç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde iş bulma olanakları yüksektir.

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ( TM–1) / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YGS–6) / TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS–6) 

Mezunlar; daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve ulaşım olanaklarınınartması turizm sektörünün de büyümesi ve gelişmesine, turizm ve otelcilik alanının bir uzmanlık alanı haline gelmesineyol açmıştır. Buna bağlı olarak, bu alanda iyi yetişmiş, yabancı dil bilen kişilere olan gereksinim artmış, iş bulma olanakları genişlemiştir. Mezunlar, ayrıca turizm sektöründe girişimcilik yapabilir ya da turizm yatırım projelerinin yapılmasında ve yürü-tülmesinde görev alabilirler.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM–2) / SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM–2) / ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ (TM–2)

Bu bölümlerden mezun olanların çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasındabaşta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özelşirketler, çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararasıbankalar sayılabilir. İyi bir donanıma sahip olmak ve yabancıdil bilmek iş bulma olanağını artırır.

 

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK (YGS–6)

Mezunlar, ulusal ya da uluslararası kargo ve lojistik şirketleri, şirketlerin lojistik ve dağıtım bölümleri ya da sigorta,gümrükleme ve depolama hizmeti veren şirketlerde çalışabilirler.

 

ULUSLARARASI LOJİSTİK (TM-1) / ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK (TM–1) / ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK (YGS–6)

Küreselleşme sürecinde pazarların, müşterilerin, beklentilerin ve bunlara bağlı olarak kurumsal yapılanmalar ile işanlayışının değişmesi, lojistik yönetiminin önemini artırmıştır. Gerek insan ve diğer canlı varlıkların, gerekse fizikselnesnelerin taşınmasının söz konusu olması ve toplumun herkesimini ilgilendiren bir sektör olması, taşımacılık sektörünün, Türkiye ve dünya ekonomisinde çok önemli bir yer işgaletmesine yol açmıştır. Bu nedenle, bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. İyi bir donanıma sahip, yabancı dil bilen elemanların iş bulma olanağı yüksektir.

 

ULUSLARARASI FİNANS (TM–1) / ULUSLARARASI FİNANS (YGS–6)

Mezunlar, orta ve büyük ölçekli Türk, yabancı veya çokuluslu şirketlerde, orta ya da üst kademe finans yöneticileriolarak çalışabilirler. Üretim sektörünün yanı sıra bankacılık,sigortacılık, sermaye piyasası gibi finans sektörü ile ilgili kurumlarda da üst düzey yönetici olarak görev alabilirler. İyi birdonanıma sahip olmak ve yabancı dil bilmek iş bulma olanaklarını artırmaktadır.

 

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK (TM-1)

Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile ticaret ilişkileri bulunan firma ve kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve TicaretOdaları, KOSGEB, TİKA, DEİK gibi kuruluşlardır.

 

ULUSLARARASI TİCARET / ULUSLARARASITİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN / ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK/ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

Mezunlar, işletmelerin pazar paylarını genişletmek,yeni pazarlara açılmasını sağlamak, finansal kaynak sağlamak ve işletmenin fonlarını yönetmek, dünya pazarındakigelişmeleri takip ederek işletmeyi geliştirici yenilikler yapmak gibi konularda faaliyetlerde bulunurlar.Mezunlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösterenfirmalar ve bankaların pazarlama, finans, muhasebe ve araş-tırma bölümlerinde, yöneticilik pozisyonunun çeşitli kademelerinde çalışabilmekle birlikte, Dış Ticaret Müsteşarlığı,Gümrük Müsteşarlığı ile özel kuruluşların ihracat – ithalat birimleri, gümrük, uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibikurum ve kuruluşlarda da istihdam edilirler. Ayrıca, girişimcilik ve küçük işletme konularında da eğitim almış olduklarıiçin, dış ticaret alanında kendi işlerini de kurabilirler.

 

ÜSTÜN ZEKÂLILAR ÖĞRETMENLİĞİ (YGS–6)

Mezunlar, sınıf öğretmeni olarak tüm resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışabileceklerdir. Sınıf öğretmenliği programında okutulan temel derslere ek olarak, üstün zekâlı çocukların eğitimine dönük alacakları dersler sayesinde,sınıf öğretmenliği programlarından mezun olanlar arasındaayrıcalıklı bir konuma sahip olacaklardır ve normal sınıflardaolduğu gibi üstün zekâlılar için açılmış özel sınıf ve okullardada sınıf öğretmeni olarak çalışabileceklerdir. Ülkemizde sınıf öğretmeni açığı olduğu için iş bulma sorunu olmayacaktır.

 

YİYECEK – İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ (TM–1) / YİYECEK – İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ (YGS–6)

Mezunlar, turizm bölgeleri ve büyük şehirlerde ağırlıklıolmak üzere otel, restoran, bar, yemek fabrikası, catering(ikram hizmetleri), konaklama tesisleri vb. iş yerlerinde çalışabilirler. Çalışma sahasının genişliliği ve sürekliliği bakımından iş bulma sıkıntısı olmamakla birlikte yabancı dilbilenlerin iş bulma şansı daha yüksek olacaktır. Ayrıca kendi iş yerini açma olanağı da söz konusudur.

 

YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (TM-1)

Bankalar, finans kurumları, uluslararası ve yerel şirketler, medya, sağlık ve hatta bilişim sektörünün yanı sıra üretim yapan bütün firmalarda yönetici olarak çalışma imkânınasahip olabilirler. Ayrıca tecrübe kazandıktan sonra kendi şirketlerini kurarak girişimciler ve işadamları olarak önemli ba-şarılara imza atabilirler.

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TM–1) / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YGS–6)

Mezunlar, Yönetim Bilişim Uzmanı unvanı ile çalıştıkları kuruluşun bilişim ihtiyaçlarını saptar ve hedeflerini belirler. Bu hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlaroluşturur, bilişimin alt yapısını planlar, gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır. Sistemkurar, sistemin çalışması sırasında karşılaşılan problemleriçin çözüm yolları bulur. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunları uygular.

Etiketler: , , , , , ,

Bir Cevap Yazın